STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
O NAS
WARUNKI PRZYJĘCIA
KADRA
NAUKA ZDALNA
KONTAKT

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)''Barka'' w Jabłonce jest oœrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla osób upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Uczestnikami są osoby dorosłe, powyżej 18 roku życia z terenu Orawy mające duże trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Zajęcia wspierająco-aktywizujące w Środowiskowym Domu Samopomocy rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku. W zajęciach uczestniczy 25 osób. Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-16.00. Każdy z uczestników ma opracowany indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący i na jego podstawie prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe obejmujące następujące treningi: trening funkcjonowania w życiu codziennym; w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieny osobistej, trening umiejętności samoobsługowych, trening kulinarny, trening budżetowy, trening umiejętności praktycznych, trening podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, trening techniczny; jak również trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Dodatkowe usługi świadczone przez ŚDS dla uczestników to poradnictwo psychologiczne, terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowych. Treningi prowadzone są w pracowniach: komputerowej, gospodarstwa domowego, plastyczno-technicznej. Do dyspozycji uczestników jest również sala indywidualnego poradnictwa, spędzania czasu wolnego pełniąca również funkcję pokoju wyciszeń, sala doœwiadczania świata, sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników i ich rodzin, sala rehabilitacyjna dobrze wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, pomieszczenie do lepienia z gliny.

Celem działalności Domu jest:
- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rozszerzanie zaradności i samodzielności życiowej adekwatnie do indywidualnego poziomu funkcjonowania,
- integrowanie uczestników z otwartym środowiskiem lokalnym, poznawanie się nawzajem poprzez różnorodne spotkania, kruszenie barier, przezwyciężanie zahamowań i stworzenie klimatu wzajemnej akceptacji i zrozumienia,
- aktywizowanie uczestników, budowanie poczucia własnej wartości, pewnoœci siebie przez co stają się bardziej aktywni i rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia,
- utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami /opiekunami na zasadzie partnerskiej współodpowiedzialności, podejmowaniu działań mających na celu dobro dziecka.

Uczestnicy zajęć w Domu zapewniony mają jeden gorący posiłek dziennie przygotowany w pracowni gospodarstwa domowego w ramach realizacji treningu kulinarnego. Mają oni też zagwarantowany transport. Dowożeni są dwoma busami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy godnie żyją - wychodzą codziennie z domu, spotykają się z przyjaciółmi, spędzają czas w sposób sensowny i miły. Mają szanse, aby być aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej. Są traktowani z szacunkiem, a każdy jest postrzegany jako indywidualność.

 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: zk.jablonka@psouu.org.pl

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
49 8798 0002 0000 0001 6492 0001